DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ - THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ, THUẾ UY TÍN, CHUYÊN NGHIỆP HÀNG ĐẦU THANH HÓA

Cách hạch toán nhập khẩu vật tư, hàng hóa, TSCĐ trực tiếp theo thông tư 200

Hoc ke toan cap toc o thanh hoa

Nhập khẩu hàng hóa có nhiều hình thức khác nhau, trực tiếp là một trong số những phương thức đó, chúng ta cùng tìm hiểu ngay nhé!

Học kế toán ở thanh hóa Nhập khẩu hàng hóa có nhiều hình thức khác nhau, trực tiếp là một trong số những phương thức đó, chúng ta cùng tìm
Hoc ke toan cap toc o thanh hoa
 1. Phương thức nhập khẩu trực tiếp là gì?.

Là hình thức hoạt động của các doanh nghiệp nhập khẩu có đủ khả năng tổ chức giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng; tổ chức quá trình nhập khẩu vật tư, hàng hóa, tài sản cố định …và tự cân đối tài chính cho thương vụ đã ký kết. Doanh nghiệp tiến hành nhập khẩu trực tiếp có quyền tìm kiếm bạn hàng, định đoạt giá cả, lựa chọn phương thức thanh toán trong khuôn khổ chính sách quản lý  nhập khẩu của Nhà nước. Do đó, tham gia vào hình thức này thường là các doanh nghiệp  nhập khẩu có uy tín và có đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao.

 1. Phương pháp hạch toán:

Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thường sử dụng phương pháp nhập khẩu theo giá CIF và thanh toán theo phương thức mở “ thư tín dụng” (L/C). Doanh nghiệp phải sử dụng tỷ giá hối đoái thực tế để hạch toán các chỉ tiêu ngoại tệ.

Nhập khẩu trực tiếp vật tư, hàng hóa, TSCĐ bắt đầu thực hiện bằng nghiệp vụ mở thư tín dụng (L/C) theo hợp đồng thương mại đã ký kết. Tiến trình mở do ngân hàng của bên nhập khẩu thực hiện trên cơ sở kiểm tra mức phù hợp của chứng từ với L/C cần mở. Ngân hàng mở L/C yêu cầu doanh nghiệp phải ký quỹ một tỷ lệ nhất định theo trị giá tiền mở L/C.

2.1. Phản ánh số tiền ký quỹ:

Số tiền ký quỹ được theo dõi trên TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.

 1. a) Nếu doanh nghiệp có ngoại tệ tiền gửi ngân hàng mở L/C thì kế toán căn cứ vào số tiền ký quỹ, ghi:

Nợ TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: Số tiền ký quỹ theo tỷ giá hối đoái thực tế

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (nếu – lỗ tỷ giá)

Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng (1122): Số ngoại tệ dùng ký quỹ theo tỷ giá ghi sổ

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (nếu – lãi tỷ giá).

Học kế toán ở thanh hóa Nhập khẩu hàng hóa có nhiều hình thức khác nhau, trực tiếp là một trong số những phương thức đó, chúng ta cùng tìm
Học kế toán ở thanh hóa
 1. b) Nếu doanh nghiệp phải đi vay ngân hàng để mở L/C thì kế toán căn cứ vào số tiền ký quỹ, ghi:

Nợ TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: Số tiền ký quỹ theo tỷ giá hối đoái thực tế

Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3411): Số ngoại tệ vay theo tỷ giá thực tế.

2.2.  Khi hàng nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, kế toán ghi các bút toán sau:

 1. a) Phản ánh giá mua thực tế của hàng nhập khẩu:

Nợ các TK 152, 153, 156, 211: Trị giá mua thực tế của hàng nhập khẩu tính theo tỷ giá hối đoái thực tế đã kiểm nhận, nhập kho

Nợ TK 157 : Trị giá mua thực tế của hàng nhập khẩu đã kiểm nhận chuyển đi tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng, chờ chấp nhận hay ký gửi đại lý tính theo tỷ giá hối đoái thực tế

Nợ TK 151: Trị giá mua thực tế của hàng nhập khẩu đang đi đường cuối kỳ tính theo tỷ giá hối đoái thực tế

Nợ TK 632: Trị giá mua thực tế của hàng nhập khẩu đã tiêu thụ trực tiếp trong kỳ tính theo tỷ giá hối đoái thực tế.

Có TK 331: Giá mua hàng nhập khẩu theo tỷ giá hối đoái thực tế

Có TK 244: Giá mua hàng nhập khẩu theo tỷ giá hối đoái ghi nhận lúc ký quỹ

Có TK 112 ( 1122): Giá mua hàng nhập khẩu theo tỷ giá ghi sổ

Có TK 341 (3411): Giá mua hàng nhập khẩu theo tỷ giá thực tế nhận nợ vay

Có TK 515: lãi về tỷ giá hoặc Nợ TK 635: lỗ về tỷ giá.

 1. b) Phản ánh số thuế nhập khẩu phải nộp theo thông báo thuế:

Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 632 : Tính vào trị giá của hàng nhập khẩu

Có TK 333 (3333): Thuế nhập khẩu phải nộp.

 1. c) Phản ánh số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp theo thông báo:

Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 632 : Tính vào trị giá của hàng nhập khẩu

Có TK 333 (3332): Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp.

 1. d) Phản ánh số thuế bảo vệ môi trường phải nộp theo thông báo:

Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 632 : Tính vào trị giá của hàng nhập khẩu

Có TK 333 (33381): Thuế bảo vệ môi trường phải nộp.

đ) Phản ánh số thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu:

– Nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 (1331, 1332): Số thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 (33312): Số thuế GTGT phải nộp.

– Nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:

Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 632 : Tính vào giá mua của hàng nhập khẩu

Có TK 3331 (33312): Số thuế GTGT phải nộp.

 1. g) Khi nộp thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường và thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 333 (33312, 3332, 3333, 33381): Số thuế đã nộp

Có các TK 111, 112,…

 1. h) Đối với các chi phí liên quan đến hàng nhập khẩu:

+ Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ các TK 151,152,153, 156, 157, 211, (giá phí chưa có thuế GTGT):

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 331 …

+ Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:

Nợ các TK 151, 152,153, 156, 157, 211, (giá phí bao gồm thuế GTGT)

Có các TK 111, 112, 331 …

Học kế toán ở thanh hóa Nhập khẩu hàng hóa có nhiều hình thức khác nhau, trực tiếp là một trong số những phương thức đó, chúng ta cùng tìm
Học kế toán ở thanh hóa
 1. i) Trường hợp các chi phí liên quan đến hàng nhập khẩu được chi bằng ngoại tệ, ghi:

+ Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ các TK 151,152, 153, 156, 157, 211, (giá phí chưa có thuế GTGT –  tính theo tỷ giá thực tế)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 1112, 1122: Tổng giá thanh toán theo tỷ giá ghi sổ

Có TK 515: lãi về tỷ giá hoặc Nợ TK 635: lỗ về tỷ giá.

+ Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:

Nợ các TK 151, 152,153, 156, 157, 211, ( giá phí bao gồm thuế GTGT –  tính theo tỷ giá thực tế)

Có các TK 1112, 1122: Tổng giá thanh toán theo tỷ giá ghi sổ

Có TK 515: lãi về tỷ giá hoặc Nợ TK 635: lỗ về tỷ giá.

 1. k) Khi thanh toán nợ phải trả cho người bán (bên Nợ tài khoản 331) bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ thực tế:

+ Khi thanh toán các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, nếu tỷ giá trên sổ kế toán các tài khoản nợ phải trả nhỏ hơn tỷ giá trên sổ kế toán TK 1112, 1122, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (tỷ giá ghi sổ kế toán)

Nợ TK 635 ­ Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá )

Có các TK 1112, 1122 (theo tỷ giá trên sổ kế toán hoặc tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng).

+ Khi thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ, nếu tỷ giá trên sổ kế toán các tài khoản nợ phải trả lớn hơn tỷ giá trên sổ kế toán TK 1112, 1122, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (tỷ giá ghi sổ kế toán)

Có TK 515 ­ Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tỷ giá )

Có các TK 1112, 1122 (theo tỷ giá trên sổ kế toán hoặc tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng).

Trên đây là cách hạch toán đối với nhập khẩu trực tiếp, chúc các bạn thành công!

Học kế toán ở thanh hóa

Nếu bạn muốn học kế toán tổng hợp thuế,mời bạn đăng ký khóa học của chúng tôi tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa ( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Học kế toán ở thanh hóa

Dia chi day ke toan uy tin o Thanh Hoa

Trung tâm dạy kế toán thực hành tốt nhất tại Thanh Hóa

Trung tam day ke toan thuc hanh tot nhat tai Thanh Hoa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo